JADEJade   

            หยกจัดเป็นอัญมณีที่มีความมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะความเชื่อของชาวจีน โดยมีความเชื่อมาอย่างยาวนานว่าหยกคือหินจากสวรรค์ (stone of heaven ) เป็นอัญมณีที่รักษาความสมดุลของหยินและหยางระหว่างสรวงสรรค์กับโลกมนุษย์ เป็นอัญมณีชั้นสูงสำหรับองค์จักรพรรดิ และราชวงค์ชั้นสูงเท่านั้น  

            หยกนั้นในทางสากลยอมรับและใช่เรียกกับหินสองกลุ่มคือ เนไฟรต์ และ เจไดต์ หยกทั้งสองชนิกสามารถแยกออกจากกันได้ไม่ยาก โดยสังเกตจากความวาว "ดยเนไฟรต์จะมีความวาวแบบเทียน ส่วนหยกเจไดต์จะมีความวาวแบบแก้ว หยกทั้ง2ชนิดมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งหยกเจไดต์จะมีราคาสูงกว่า เจไดต์นี้มีแหล่งมาจากรัฐฉาน ของประเทศเมียนมาร์ ถูกนำไปใช่ในประเทศจีนในสมัยราชวงค์ชิง 

           หยกที่ค้าขายในท้องตลาด โดยเฉพาะเจไดต์ จะมีการแบ่งคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หยก A หยก B และ หยก C หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มทั้ง3นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อตัวหยก แต่แบ่งกันด้วยชนิดของการปรับปรุงคุณภาพ  โดยหยกที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่า หยก A  A JADE  หยกที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยการใส่สารโพลิเมอร์เพื่อเพิ่มความใสและความแวววาวเรียกว่า B JADE  ส่วนหยกที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยการย้อมสีเรียกว่า C JADE   หยกที่คุณภาพดีจะต้องมีเนื้อที่โปร่งไม่ทึบจนเกินไป มีสีที่สวยสม่ำเสมอ สีที่นิยม สีเขียวสดไม่มีสีอื่นปน

               การดูแลรักษาหยกนั้นไม่ควรเก็บหยกรวมกับอัญมณีอื่นๆ การทำความสะอากให้ใช้น้ำยาล้างเครื่องประดับหรือสบู่อ่อนผสมน้ำ เช็ดทำความสะอาด จากนัน้ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้ง

* เอกสารประกอบวารสาร jewel fest club